Afiş
PROGRAMIN AMACI
Bu program, kamu özel sektör çalışanlarının eğitimini sürdüren çeşitli tür ve kademelerdeki
eğitimcilerin eğitimini amaçlar.
KATILIMCININ PROFİLİ
Programa katılım için her hangi bir ön koşul bilgi ve beceri gerektirmediğinden;
1-Her tür kamu, tüzel Veya özel kurum ve kuruluşlarda görevli bir eğitim-öğretim etkinliği içinde yer alan
personel
2-Eğitim vermek isteyen her birey
3-Evde çocuklarına yardımcı olmak isteyen ebeveynler, bakıcılar vb,
4-Bir eğitim kurumunda yönetici pozisyonunda çalışan personel
5-Eğitim alanındaki gelişme ve değişmelerden haberdar olmak isteyenler
6-Kamu veya özel kurumlarda verimliliği artırmak isteyenler
7-işletmelerde personelin eğitimini sağlamak için görev alacak eğiticiler
8-Okullarda öğretmenler
9-Her hangi bir kurumda eğiticilik görevi alacak olanlar
10-iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Verecek personelin eğitimi
11-insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirmek isteyenler
katılabilir.
PROGRAMIN KAZANIMLARI
Bu programı başarı ile tamamlayan her bir katılımcının aşağıdaki hedefleri başarması
beklenmektedir:
A- Programla ilgili
1- Bir eğitim programı için ihtiyaçları belirleyebilir (ihtiyaç analizi yapabilir)
2- Bir hizmet içi eğitim programını (aday eğitim programı) hazırlayabilir
3- Kendi alanında hazırladığı bir eğitim programını planlayabilir
4- Programın çıktılarını gerçekçi bir temelde belirleyebilir
5-Programın başarısı hakkında kanıtlara dayalı değerlendirme yapabilir
B-Öğrenme ile ilgili
6-Öğrenen özelliklerine dayalı bir öğrenme çevresi tasarlayabilir
7-Öğrenmeyi etkileyen faktörleri sıralayabilir
8- Öğrenme kuramlarının (davranışçı-bilişselci-yapılandırmacı yaklaşım) öğrenme_öğretme sürecine ilişkin
farklılıklarını belirleyebilir
9- Öğrenme kuramlarına dayalı öğretim ilkelerini belirleyebilir
10-öğrenmeyi etkileyen faktörleri göz önüne alarak bir öğrenme süreci tasarlar
11- Öğrenmeyi etkileyen faktörleri göz önüne alarak bir öğrenme süreci uygular
12- yetişkin eğitim sürecinin temel ilkelerini dakkate alarak öğrenme sürecini yürütebilir
c-iletişimle ilgili
13- Öğrenme-öğretme sürecinde iletişim unsurlarını açıklayabilir
14-İletişim türlerini açıklayabilir
15-Etkili iletişim unsurlarını öğrenme-öğretme sürecinde uygular.
16-Öğrenme sürecinde öğrenen algılarını yönetebilir
17-Etkili dinleme becerilerini açlklayabiIir
18-Çatışma türlerini sıralayabilir
19-Çatışmayı çözümleyecek teknikleri belirleyebilir
20-Empatik dinleme becerisi geliştirir
D-Öğretim Yöntemleri ile İlgili
21- strateji-yöntem Ve teknik kavramlarını açıklar
22-Belli başlı öğretim Yöntemlerinin (anlatım, gösteri, gösterip yaptırma, örnek olay, mikro öğretim, soru cevap,
tartışma} özeliklerini sıralayabilir
23- Yöntem seçimini etkileyen faktörleri belirleyebilir
24- Kendi konu alanına uygun yöntemi seçip uygulayabilir
2s-Öğretim ile ilgili ilkeleri açıklayabilir
E-Yönetim ve Yönetişimle ilgili
25- Örgüt kavramını açıklaya bilir
27- Çalıştığı örgütün kültürünü ve iklimini belirleyebilir
28-Güdülenme kuramlarını açıklayabilir
29-Öğrenci-çalışan güdülenmesinde ilkeleri sıralayabilir
30-Etkili zaman Ve kaynak yönetim ilklerini belirleyebilir
31-Slnlf yönetim ilkelerini açıklayabiİir
32-İstenemyen davranışların yönetimi ile ilgili kuralları uygulayabilir
33-Problem çözüm tekniklerini sınıfa uygulayabilir
F-Öğretim Teknolojileri İle İlgili
34- Öğretimde kullanılacak araç ve gereçleri belirleyebilir
35-Materyal tasarımdaki ilkeleri belirleyebilir
36-Matreyal tasarım ilkeleri ile kendi konu alanında hazırlayacağı materyallere uygulayabilir
37-İnternet teknolojilerini öğrenme-öğretme sürecine kullanabilir
38- Web 1.0, web 2.0 ve web 3.0 teknolojileri arasında farkı belirler
39- Etkili sunum araçları kullanarak kendi sunum programını tasarlayabilir
40- Öğrenme-öğretme sürecıne teknoloji entegre ederek öğretim yapabilir
G-Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili olarak
41-Ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramlarını açıklar
42-Ölçmede güvenirlik ve geçerlik kavramlarını analiz eder
43-Güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı hazırlama ilkelerini belirler
44-Öğrenci başarısının belirlenmesinde kullanılacak araçları hazırlayabilir
45- Kendi konu alanında bir farklı türde soru hazırlayabilir
46-Sınav sonuçlarını yorumlayabilir
AÇIKLAMALAR
Süre: Bu eğitim programının süresi minimum 60 ders saatidir. Bunun 45 saati teori Ve 15 ders saati
uygulama yapılacaktlr.
Program içeriği ve yeterlilik|erinde bir sınırlama olursa ders saati düşürülebilir.
Gereklilikler: Program, bilgisayar, İnternet ve projeksiyon cihazıyla donatılmış sınıflarda yapılabilir.
Program katılımcılarından giriş davranışı beklenmez. Ön koşul yeterlilikler aranmaz.
Öğrenme-öğretme sürecl: Dersler, öğretim elemanlarının kavram, ilke ve genellemelere dayalı açıklamaları
ve öğretimleri anlatlm, tartlşma, örnek olay ve mikro öğretim yöntemi ile yapılacaktİr. Uyguıamalar, örnek
olay ve senaryolara dayalı uygulamalara yer Verilecektir. Katılımcılarln aktif öğrenme ilkeleri dahilinde
öğrenme sürecine katılımı sağlanmış olacaktlr.
Ölçme ve Değerlendirme: Katılımcıların eğitim sürecinden elde ettikleri kazanımların belirlenmesi ve
değerlendirilmesi öğretim sürecini yürüten personel tarafından yapılır. Ölçme ve değerlendirme süreci,
klasik ö|çme yaklaşımlarının yanı sıra, performans değerlendirme süreçleri ile yapılır.
Programın Yürütülmesinde Görevli Eğitici Personel
Doç. Dr. Erdoğan Tezci: NEF-Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Fahri Sezer: NEF -Eğitim Bilimleri, PDR Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Nihat Uyangör: Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Sümer Aktan: Eğitim Bilimleri, PDR Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Erdener: Eğitim Bilımleri, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Yordımcı Personel: Örnek Uygulamalarda (3 Saatlik uygulama için) destek alınacak. Amaç öğrenme öğretme
sürecine zenginlik ve farklı perspektifler kazandırmak
Yrd. Doç. Dr. Burcu Sezginsoy Şeker

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir