.
25 Kasım 2015
ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29543

YÖNETMELİK
Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eğitim programı: Merkez bünyesinde yürütülen her türlü eğitim, kurs, sertifika
programı, seminer, konferans, sınav organizasyonu ve benzeri faaliyetler ile diğer etkinlikleri,
b) Merkez (BAUNSEM): Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

Merkezin amacı

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek tüm eğitim programlarını düzenlemek, özel ve tüzel kişiliğe haiz kurumların talepleri doğrultusunda projeler hazırlamak, ilgili standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme yapmak, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak her türlü personel belgelendirme ve eğitim faaliyetlerini yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları yapmak, meslek standartlarını geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Ulusal ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, talep edilen alanlarda her türlü eğitim ve sosyal etkinlikleri örgün eğitim, uzaktan eğitim, uygulamalı eğitim ve karma eğitim ile gerçekleştirmek,
b) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iş
yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve

güvenliği konularında bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlarına eğitim ve katılım belgesi düzenlemek ve ilgili alanda danışmanlık hizmeti sağlamak,
c) Kamu, özel sektör, sivil toplum, uluslararası kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç duyulan her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, çalıştay, konferans, fuar ve benzeri organizasyonları düzenlemek ve/veya düzenletmek,
ç) Ulusal ve uluslararası özel, kamu kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak, almak veya danışmanlık hizmeti sunulmasına aracılık etmek,
d) Ulusal ve uluslararası özel, kamu kurum ve kuruluşlarına projeler hazırlamak ve
hazırlatmak,
e) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonunu gerçekleştirmek veya
gerçekleştirilmesine aracılık yapmak,
f) Üniversitenin laboratuvar, kütüphane, sınıf, yüzme havuzu, tenis kortu, açık ve kapalı spor tesisleri ve diğer eğitim imkânlarını kullanarak Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek,
g) Sertifika programları düzenlemek, mesleki eğitim kursları açmak ve sınavlarını gerçekleştirmek,
ğ)Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği
yapmak,
h) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen gerekliliklere ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslara uyumlu olarak, ulusal ve uluslararası personel belgelendirme faaliyetlerini yürütmek, sertifikasyon eğitimi düzenlemek ve adı geçen kurumlardan alınacak sınav gerçekleştirme yetkisi çerçevesinde sınavlar düzenlemek,
ı) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularla alakalı olarak benzeri merkezler, kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiliğe haiz kişiler ile işbirliği gerçekleştirmek, Merkezin amaçlarına uygun olarak Üniversitenin yetkili kurullarının kararlarına istinaden yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak,
i) Merkezde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde Üniversite personelinden hizmet

almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl

için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar aynı usulle görevlendirilebilir.
(2) Müdürün herhangi bir nedenle altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.
(3) Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle görevlendirme yapar.
(4) Rektör, Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün olmadığı durumlarda toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları Müdürün daveti üzerine, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,

b) Merkezi temsil etmek,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,
d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak,
g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık hizmeti almak ya da vermek, ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere katılımını sağlamak ve sözleşmeler yapmak,
ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü personel ve stajyer öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği sekiz aday içerisinden, Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten aday tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevinin sona ermesi veya görevden ayrılması durumunda, Yönetim Kurulu üyeliği görevi de kendiliğinden sona erer. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak,
b) Merkezin yılık faaliyet raporunu değerlendirmek,
c) İlgili yılların faaliyetlerinin belirlenmesine ilişkin görüş ve önerilerini sunmak,
ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili kurulların kararları uygulanır.
İta amiri
MADDE 14 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 30/5/2005 tarihli ve 25830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.