Vizyon ve Misyon

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 30.05.2005 tarih ve 25830 nolu Yönetmelik ile Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten bu yana Eğitim Faaliyetlerine devam etmektedir.

VİZYON

Balıkesir Üniversitesinin güvenilir ve donanımlı yapısı ile akademisyenlerinin deneyim ve uzmanlık alanlarından faydalanılarak yaşam boyu eğitim ilkesine sahip güçlü bir kurum yapısı oluşturmak,çağın gereksinimleri konusunda sürekli kendini yenileyerek; hedef kitle olarak seçilen, üniversite öğrencileri, kamu ve özel kuruluşlarda çalışan personel, üniversite eğitimi almamış ancak seçtiği konuda tam donanımlı olarak ilerlemeyi planlayan kişiler, ev hanımları; sürdürülebilir nitelikli bir yaşam biçiminin eğitimden geçtiğini  düşünen katılımcılar için her ihtiyaca cevap verecek özgün kaliteli eğitim planlarının geliştirilmesi, yürütülebilmesi ve koordinasyonunun sağlanabilmesi adına , üzerine aldığı sosyal sorumluluğun gereğini yerine getirerek daha kaliteli iş ve sosyal yaşam oluşturulmasına katkı sunmaktır.

MİSYON

Sürekli bir değişim içinde bulunana yaşam şartlarına uyum sağlayabilmek için kişi, kurum ve kuruluşlara hayat boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık kapsamında hizmet veren Balıkesir Üniversitesi ile şehir uyumunu sağlamak ve bu hizmeti uluslararası düzeyde rekabetçi kılarak üst düzey bir eğitim, araştırma merkezi olarak faaliyetlerine devam etmektir.

 AMAÇLAR

 • Merkezin amacı; Balıkesir Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında, Üniversite öğrencisine, personeline, Üniversite dâhilinde olmasa bile ulusal ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden, küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım, hayvancılık ve benzeri işletmeleri ile, kamu ve özel kuruluşların yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini sürekli eğitim programları yoluyla sağlamak,
 • Üniversitesinin ve diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla örgün (sınıfta) eğitim, asenkron (tek yönlü ) uzaktan eğitim, uygulamalı eğitim ve benzeri sürekli eğitim programları düzenlemek; danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları, her türlü eserlerin yayını ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik ve de el becerileri kazandırmak, fiziksel ve davranışsal gelişime katkı sağlamak amacıyla  sosyal, sporsal vb. etkinlik  çalışmaları düzenlemek
 • Merkez bu amaçlar doğrultusunda, yeni bilimsel ve teknolojik bilgiyi ve gelişmeleri takip ederek bu yöndeki birikimini talep eden kişi, işletme, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. Kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplumun ve ekonominin yararına sunmayı amaçlar.
 • Yeni bilgi ve teknoloji eksikliğinin olduğu ekonomik, yönetsel ve toplumsal sorunlara çözümler üretmek için faaliyetlerini planlamak, düzenlemek ve yürütmektir. Bu faaliyetlerini, sürekli eğitimin standartlarını geliştirmeyi hedefleyerek gerçekleştirir.
 • Kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiliğe haiz kurumların talep ve gerekleri doğrultusunda projeler hazırlamak, yeni bilgi ve teknolojileri kullanabilen, yaratıcı, üretken, sürekli öğrenen, çalışan, kurum ve işletmelere ulaşmak; Üniversite, kamu ve özel sektör  ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine ve ulusal ekonominin küresel ekonomide rekabet edebilmesine katkıda bulunmaktır.

 FAALİYET ALANLARI

 • Üniversitenin, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğinin arttırılmasına, fikri mülkiyet havuzunun genişletilmesine, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışında Üniversite öğrencisine, personeline, Üniversite dâhilinde olmasa bile ulusal ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, hayvancılık, sanayi ve ticaret gibi sektörlerdeki işletmelere ve diğer talep eden kişi, kurum ve kuruluşlara mesleki ve teknik eğitim ve üstü yeni bilgi ve teknolojileri ile ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü eğitim ve sosyal etkinlikleri sürekli eğitim programları aracılığı ile düzenlemek ve gerçekleştirmek.
 • 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği konularında bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlara eğitimler vermek.
 • Toplumun eğitim, bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasına katkı sağlamak.
 • Kamu, özel sektör, sivil toplum, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirerek ihtiyaç duyulan her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, çalıştay, konferans, fuar ve benzeri organizasyonları planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.
 • Ulusal ve uluslararası özel, kamu kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak veya almak veya danışmanlık hizmeti sunulmasına aracılık etmek.
 • Faaliyet alanları ile ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ilgili mevzuata göre ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonunu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası özel, kamu kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak veya almak veya danışmanlık hizmeti sunulmasına aracılık etmek.
 • Kamu kurumları, özel ve tüzel kişiliğe haiz işletmeler için; talep ve gereklilik durumunda projeler oluşturması ve bu amaç doğrultusunda gerekli çalışma koordinasyonunun gerekliliklerinin sağlanması.
 • Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırma ve inceleme, proje yapmak yaptırmak, Üniversitenin laboratuvar, kütüphane, sınıf, amfi, akıllı sınıf, dershane,  net-dershane, yüzme havuzu, tenis kortu, açık ve kapalı spor salonları, botanik park ve bahçeleri  ve diğer eğitim imkânlarından yararlanmak,
 • Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, sürekli eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini desteklemek ve katkıda bulunmak; öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak,
 • Amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak.
 • Üniversite kütüphane kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak,
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,
 • Mesleki eğitim kursları açmak ve sınavlarını gerçekleştirmek.
 • AB projeleri, Sanayii bakanlığı ve ilgili bakanlıklara, ve TÜBİTAK’a ilgili projelerde danışmanlık yapmak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili her türlü kanuni yayını ve bu alanlardaki Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak,
 • Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.