İş Akış Süreci

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ SÜRECİ

MERKEZ MÜDÜRÜ

 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezindeki hizmetlerini mevcut kanun ve yönetmelikler ile Balıkesir Üniversitesi’nin hazırladığı yönergeler çerçevesinde, genel memnuniyeti üst seviyede tutarak sürdürmek.
 • Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
 • Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
 • Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
 • Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
 • Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.
 • Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Yönetim Kurulu ile birlikte merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.
 • Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak ve bu görüşmeler için Merkezin personelini gerektirdiğinde görevlendirmek, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ilgili mevzuata göre ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere katılımını sağlamak, sözleşmeler yapmak.
 • Eğitim programları, kongre, bilgi şöleni, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak taraflarla, eğitici ve diğer personelle sözleşme yapmak.
 • Merkezin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla öngörülen eğitim merkezlerine, Kongre, sempozyum, kurs, seminer, eğitim, araştırma, danışmanlık, tercümanlık, bilirkişilik vb. etkinliklere personeli ile  katılım sağlamak.
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin İta Amiri Balıkesir Üniversitesi Rektörüdür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir

MÜDÜR YARDIMCISI

 • Merkez Müdürünün olmadığı durumlarda toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Merkez Müdürlüğüne altı aya kadar vekalet edebilir.
 • Yönetim Kuruluna oy hakkı olmaksızın katılabilir.
 • Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulunca alınan ve Balıkesir üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde bulunun eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumludur.

YÖNETİM KURULU

 • Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine her ay, gerekli  durumlarda ise daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlar, uygulanışını denetler ve gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütür. Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilmesiyle ilgili işlemleri yürütür.
 • Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturur.
 • Merkezin çalışması ile ilgili usul ve esasları belirler.
 • Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar alır.
 • Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik yeni birimlerin kurulmasına karar vermek.
 • Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.
 • Merkezin çalışma plan ve programları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve değerlendirilmesini yapar, ilgili konularda karar alır.

İDARİ İŞLER BİRİMİ

 • Balıkesir üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde bulunun eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi adına; gerekli başvuru evraklarının kabulü, tasnifi, Müdürlüğe iletilmesi ve sonlandırılması ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek.
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet konularına giren, ilgili yönetmelikle tanımlanmış; eğitimin planlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla gerekli kurum, özel ve tüzel kişiler ile Merkezin koordinasyonunun sağlanmasına yardımcı olmak.
 • Kurum içi veya kurum dışı kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara  Elektronik Belge Yönetim Sistemine kaydedilip,  birimlere havaleleri yapılır, birimlerden gelen cevabi yazılar, Müdür’e sunulur, imzalanan evraklar Elektronik Belge Yönetim sisteminde ilgili yerlere gönderilmek üzere, ilgili birimlerine sevk edilip, yazının bir nüshası dosyalama sisteminde belirtilen kodu taşıyan dosyaya, diğer nüshası kişi veya kurumlara gönderilmesi konusunda ilgili birimleri yönlendirmek.
 • Resmi Gazetede yayınlanan ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini ilgilendiren mevzuat ile Balıkesir Üniversitesi Kurulu ve Senato Kararları ilgili birimlere aktarmak.
 • Merkezin Mali Konularını ilgilendiren Yönetmelik, Kanun Tebliğler takibi hakkında bilgi sahibi olmak ve gereğini yapmak.
 •  Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen görevlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere bildirmek.
 • Merkezin Taşınır Mal Kayıtları ile ilgili gerekli raporlamaların yapılması.
 • Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.