Arabuluculuk Temel Eğitimi

Eğitimin İçeriği:

22 Haziran 2012 tarih ve 28331 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” yürürlüğe konmuştur. Hukuk Fakültesi mezunu ve en az 5 yıllık kıdeme sahip olan kişiler yetkili kurum tarafından verilen eğitimi aldıktan sonra Adalet Bakanlığının yapacağı sınavda başarılı olup; arabuluculuk siciline kayıt yaptırarak faaliyete başlayabileceklerdir.
Eğitim sonunda arabulucu olmaya hak kazananlar tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, taraflar isterlerse mahkemelere gitmeden, arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi imkânı vermiştir. Bu programla, arabulucu olmak için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca tamamlanması gereken eğitimin verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimciler:

Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı tarafından akredite edilmiş eğitmenler tarafından eğitim verilecektir.

Eğitimin Tarihi:

Yeterli sayıda başvuru olması halinde eğitim tarihleri belirlenir.

Yeterli sayıda kontenjana ulaşılmadığı takdirde tarih ertelemesi yapılacaktır.

Eğitimin Süresi:

Toplam: 84 Saat

Teorik Eğitim: 68 Saat

Uygulama Eğitimi: 16 Saat

Eğitimin Ücreti:

10000 TL

Eğitimin Yeri:

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

Kimler Katılabilir :

Temel Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu olup, mesleğinde 5 yıllık kıdeme sahip kişiler tarafından alınabilir. Hukuk fakültesinden mezunu olduğunu gösteren belge ve 5 yıllık kıdeme sahip olduğunu gösteren belgeleri olan herkes Arabuluculuk eğitimi alabilir.

Önemli Başlıklar:

* Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilmektedir.

Arabuluculuk Eğitimi

MADDE 32 – (1) Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.

(2) Arabulucu olacak kişilere altmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere asgari toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.

(3) Teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesinde, eğitim modulü esas alınır.

(4) Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

(5) Daire Başkanlığı, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(6) Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır.

(7) Yenileme eğitiminde; arabuluculuğa ilişkin mevzuat ve içtihat değişiklikleri ile arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilir.

Sınav İlke ve Kuralları

MADDE 38 –(1) Arabuluculuk eğitimini tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olmaları zorunludur.

(2) Başarılı olanların sınav sonuçları, sicile kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar geçerliliğini korur.

Sınava Başvuru

MADDE 42 – (1) Sınava girmek isteyenlerin 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıması ve arabuluculuk eğitimini tamamlaması gerekir.

(2) Sınava başvurular, Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden elektronik imza ya dae-Devlet şifresi kullanmak suretiyle, T.C. kimlik numarasını gösteren belge, adli sicil beyanı veya belgesi, arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösteren katılım belgesi, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir belgenin son başvuru günü bitimine kadar sisteme yüklenmesi suretiyle yapılır.

(3) Başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar sınav ilanında belirtilir.

Sicile kayıt olma şartları

MADDE 30 –  (1) Sicile kayıt, ilgilinin Daire Başkanlığına Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden başvurması ve şartları taşıdığının anlaşılması üzerine yapılır. (2) Sicile kaydedilebilmek için;

  1. a) Türk vatandaşı olmak,
  2. b) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,
  3. c) Tam ehliyetli olmak,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

  1. d) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
  2. e) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak, gerekir.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

 

 

Comments are closed.