Nitelikli İşgücüne Balıkesir Üniversitesinden Büyük Destek

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUNSEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından YB-0380 kodu ile Enerji sektöründe sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 26.03.2024 tarihinden itibaren yetkilendirildi. BAUNSEM böylelikle; Fotovoltaik, Rüzgar ve Biyogaz sektörlerinin üçünde birden yetkilendirilmiş olan tek kurum olma özelliği yanında, Biyogaz Güç Sistemleri Personeli sınav ve belgelendirmesi yapma yeterliliğine sahip tek kurum oldu.

Yetkilendirme hakkında bilgi veren BAUNSEM Müdürü Doç. Dr. Hakan Önal şunları dile getirdi:

“Küresel rekabet gücüne erişerek, yüksek gelir ve refah seviyesine ulaşmak, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri sayesinde, yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri üretecek olan ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi şüphesiz nitelikli işgücü ile mümkün olmaktadır. Ülkeler, nitelikli işgücünü artırabilmek için örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine verdikleri önemi daha da artırmaktadır. Bunun için de en büyük referans noktası, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)’dir. Ülkemizde de bu yeterlilikler referans alınarak hazırlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile diploma, sertifika ve belgelerin sahip olması gereken kalite güvence ölçütleri belirlenmiştir. Bu ölçütleri karşılayan yeterliliklerde insan yetiştirilmesi ve işgücünün nitelikli hale gelmesinde, eğitim kadar önemli olan konulardan birisi de kalite güvencesi sağlanmış bir şekilde belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Bu çerçevede, Ülkemizde eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, önceki öğrenmelerin tanınması, nitelikli ve belgeli işgücünün oluşması, sahip olduğumuz işgücünün uluslararası ölçekte kabul edilebilirliğinin sağlanması işleri Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından koordine edilmektedir. Kurum bu süreci yürütürken, belirlenen uluslararası standartlarda akredite edilmiş paydaşlardan, yetkilendirmiş olduğu belgelendirme kuruluşları vasıtası ile geniş kitlelere hizmet vermektedir.  Bu sayede Meslekte Standart, İşgücünde Verimlilik ilkesi kullanılmaktadır. TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024/2012 standardına göre Enerji sektöründe, Fotovoltaik, Rüzgâr ve Biyogaz güç sistemleri Seviye 5 kapsamlarında AB-05-27-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen, Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Personel Belgelendirme Birimi, başta Balıkesir olmak üzere, Marmara Bölgesi ve Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklanan zengin doğal kaynaklarını, ülkemizin ihtiyacı olan enerjiye dönüştürecek sektörde çalışan işgücünün, uluslararası tanınırlıkta belgelendirme ile niteliklerinin artırılmasında kilit bir rol üstlenir duruma gelmiştir. Türkiye’de Enerji Sektöründe yetkilendirilmiş başka belge kuruluşları olsa da BAUNSEM, Fotovoltaik, Rüzgâr ve Biyogaz sektörlerinin üçünde birden yetkilendirilmiş olan tek kurum olma özelliği yanında, Biyogaz Güç Sistemleri Personeli sınav ve belgelendirmesi yapma yeterliliğine sahip tek kurum olarak da sektörde ön plana çıkma özelliği göstermiştir. Bundan sonraki süreçte, sektörün ihtiyacı olan, nitelikli işgücünün belgelendirmesinde uluslararası standartlarda, şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir sınavlar yapmak Merkezimizin en önemli amacıdır. Akreditasyon ve yetkilendirme süreçlerinde başta Rektörlüğümüz olmak üzere birlikte çalıştığımız tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.”

Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:

15UY0208-5/01 Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli

15UY0210-5/01 Rüzgâr Güç Sistemleri Personeli

15UY0207-5/01 Biyogaz Güç Sistemleri Personeli

MYK sayfasındaki bilgilendirme ve yetkilendirme duyurusuna BURADAN ulaşabilirsiniz

Comments are closed.